Forsvarshistorie i Verdalen

Det sies at det ikke finnes noe dalføre i Norge hvor de forsvarshistoriske minnesmerkene ligger så tett som opp gjennom Verdalen. Naturgitte forhold har ført til at vegfarende som skulle bevege seg over ”Kjølen”, mellom Trøndelag og Jämtland har valgt denne leia, enten de for i fredelig eller mer krigersk hensikt. Her for Gunnlaug Ormstunge og Ravn som sloss om Helga den Fagre. Olav Haraldson kom her da han ville forsøke å ta igjen Norge, og braste sammen med bondehæren i slaget på Stiklestad.

På 1600-tallet, da grensa mellom Trøndelag og Sverige hadde blitt en riksgrense mellom to land ble trafikken ”farligere”.

Under Kalmarkrigen i 1611 gav kongen i København, Christian IV ordre til lensherren i Trondheim om å stenge passene mellom Sverige og Norge med skanser. ”Under Suulfield” ved Stene, skulle det oppføres skanse, og der skulle bønder fra Verdal, Skogn, Ytterøy og Inderøy prestegjeld holde vakt. Her starter historien om Stene skanse.

I 1657 og 1658 var det på ny ufred mellom grannelandene. Norge forsøkte å ta tilbake Jämtland. Det endte med at Trondhjems len (tilsvarer Nord-Møre og begge Trønderlagsfylkene) for en kort periode ble en del av Sverige. Her kan du lese mer om denne krigen: «Verdalinger under svensk fane i øst» og «..att respectera bönder är ett enfalldigt stycke…».

Også Napoleonskrigene som herjet i Europa tidlig på 1800-tallet nådde vårt dalføre. Storpolitikken ute i Europa førte til at trøndere og jämter ennå en gang ble kommandert til å bære våpen mot hverandre. Det er fra denne krigen vi har den legendariske beretningen om ”Skavhøggen”, korporal Ola Skavhaug. Krigen 1808 -1809 ble for øvrig siste gang dette skjedde.

Også i de dramatiske dagene i september 1905 var det stor militær aktivitet i vårt dalføre. Både frykten for svensk aggresjon, og behovet for å legge press på svenskene under forhandlingene i Karlstad, førte til norsk mobilisering. Flere hundre norske soldater ble utkalt til grensevakt i Verdalen.

Og for å gjøre en lang historie kort, det er unionsoppløsningen som ble den direkte årsaken til at De Værdalske Befestninger ble anlagt for 100 år siden.