Hygiene og sykdom

Löytnant Enger var sjef for festningene fra sommeren 1915, han har berettet fölgende:

«- Galleriene var kolde og fugtige, kloak og vandledningene vanskelig at holde frostfrie og provianttilförselen fra Verdalsören ofte besverlig efter store snefald.»

«- Heldigvis forkom der under min tid intet uheld. Det skal dog nevnes at alle mann fik gulsot utpaa vaaren. Befestningernes lege bodde paa Verdalsören 3 mil borte, hvorfor der i almindelighet var liten sykdom ellers.»

Löytnant Paulsen var sjef i 1918 og beretter:

«-…de som oftest ufyselige værforhold utgjorde en fölelig paakjenning. Hertil kom da den paa grensen av det tilatelige hyppige paatropning for den enkelte soldat. Særlig slemt var det i saa henseende under spanskesyken, der som et held i uheldet dog inntraff midtsommers og ut over hösten 1918. Hele garnisonen blev syk saa og si samtidig, og vakttjenesten med de friske holdt det da haardt aa klare. Ved Verdals bfr. döde 1 menig, ved Stjördalens 3 menige av denne sykdom.»